པད་མ་ཚེ་བརྟན། _ དགའ་སའི་གློག་བརྙན་བཅུ།

2015-01-22_104436.jpg


གཟིགས་ཡུལ།

1.རཱ་ཤྲོ་མོན།  http://tv.sohu.com/20090121/n261874509.shtml

2.འབྲི་ཏ་ས་འཛིན།   http://tv.sohu.com/20090302/n262549420.shtml

3.གྲོང་ཁྱེར་ཆུང་ཆུང་གི་དཔྱིད་ཀ   http://www.iqiyi.com/v_19rrmw82vw.html?vfm=2008_aldbd

4.གཅིག་གཅིག  http://www.iqiyi.com/v_19rrmw82vw.html?vfm=2008_aldbd

5.རྩེད་མོ་རྩེད་ཚུལ།  http://v.youku.com/v_show/id_XMTg2MjkxNDgw.html

6.སྤྱི་དམངས་ཁེ་ཨེན།  http://www.iqiyi.com/v_19rrhnmxs0.html?vfm=2008_aldbd

7.ང་ཚོ་རླུང་གིས་འཁྲིད་ནས་འགྲོ  http://www.iqiyi.com/v_19rrifwj35.html

8.གླ་བྱེད་རླངས་འཁོར་གྱི་ཁ་ལོ་བ།  http://www.tudou.com/programs/view/PhGdee6XMh4/

9.མུ་ཧན་ལན་སྒྲི།  http://v.pps.tv/play_31XXI9.html#from_splay

10.ཡུལ་འཁྱར་སྒྱུ་རྩལ་པ།  http://v.youku.com/v_show/id_XOTUwOTY0ODQ=.html


གློག་བརྙན་འོས་སྦྱོར་ཞེས་པ་ནི་གློག་བརྙན་ལ་ལྟ་རྒྱུར་དགའ་བོ་ཡོད་པའི་མི་བཅུ་གྲངས་ལྷག་ལ་ཆེད་དུ་ངེད་དྲ་བ་ནས་རང་ཉིད་དགའ་ཤོས་ཀྱི་གློག་བརྙན་ལྔ་ནས་བཅུ་བར་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་དུ་འཇུག་གིན་པའི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཡིན། འདི་བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་གློག་བརྙན་བལྟ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཤིག་ཤེས་ཡོང་བའི་རེ་འདུན་གཙང་མ་དང་བཅས། གཞན་དག་ང་ཚོས་བསྟུད་མར་དགོད་འཆར་ཡོད་པར་ཁྱེད་ནས་དོ་སྣང་མཛད་རོགས་ཞུའོ།།

དཔྱད་མཆན་ཡོད།