ངེད་དྲ་བ་དང་འཚོ་བ་གཉིས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་འབྲོག་པའི་ངག

         ངེད་དྲ་བ་དང་འཚོ་བ་ཞེས་པའི་ཞོ་ལས་ཀུང་ཟི་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་སྒོས་ འབྲོག་པའི་ངག་ ཅེས་པའི་བྱེད་སྒོ་ཞིག་ཟླ 12 ཚེས 11ཉིན་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན། 


————— ནང་དོན་སྐོར་ལ། —————

བརྙན། 

     ཐོག་དང་པོར་འབྲོག་པའི་འཚོ་བ་བརྗོད་བྱ་བྱས་པའི་དངོས་བཤུས་གློག་བརྙན་ཕྱིར་ལོག་ཅེས་པ་སྟོན་རྒྱུ་ཡིན།  འཁྲབ་ཁྲིད་པ། ཨ་སྒང་ཡར་རྒྱས།

པར། 

     འབྲོག་པའི་འཚོ་བ་བརྗོད་བྱ་བྱས་པའི་ལ་བྲིས་རི་མོ་སྐོར་ཞིག་འགྲེམ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།   རི་མོ་བ། བསོད་ནམས་མགོན།

ཞོ།  

     འཚོ་བ་ཀུང་ཟི་ནས་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པའི་འབྲོག་ཞོ་དྭངས་མར་རོལ་བ་དང་ཉོ་ཆོག་པའི་གོ་རིམ་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ཡོད། 


ས་གནས། —————— དུས་ཚོད། ———————12.11 14:00---17:00

 1481375984564921.jpg

ཞུགས་འདོད་མཁན་དག་གིས་རྟགས་འདི་བཤེར་ཏེ་ཐོ་འགོད་ཆོག 

1481376374107433.jpg

      རྒྱ་ཡིག་ལམ་ནས་ཞིབ་པར་ཤེས་འདོད་ན་འདིར་གནོན།  

http://mp.weixin.qq.com/s/ZthORgKvtVNh-_L4hcVYuQ


WechatIMG2.jpeg


བྱེད་སྒོའི་དྲན་རྟེན་ལ་པར་ཞིག

དཔྱད་མཆན་ཡོད།