པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་མཆོག་གིས་དགག་པ་ཚ་ནན་བསྐྱོན་མྱོང་བའི་གློག་བརྙན་དེ་འདི་རེད།


937d2d63tb5eba40d2fbe&690.jpg

j0ThKexVnDx.jpg

31AD78AE-9436-4E69-AD65-A85B4DC8ED6F.jpg

FB5ECB68-95E1-494D-A4A1-4286FEDD8369.jpg

བརྙན་མིང་། ཁྲེལ་གཞུང་མེད་པའི་དགའ་རོགས། 无情的情人              འཁྲབ་ཁྲིད་པ། ཁྲིན་ཀའོ་ཅོན། 陈国军
      

འཁྲབ་སྟོན་པ། ལུའུ་ཞའོ་ཆིན་སོགས། 刘晓庆 李纬 吴喜千 张康尔       ལོ་ཚིགས། 1986

དངོས་པོ་ངེས་བསྟན།

     དཔོན་རྒྱུད་དུ་སྐྱེས་པའི་བུ་མོ་གང་དེའི་ཕ་མ་གཉིས་ཆུང་དུས་ནས་བཀུམས་པས། མོ་རང་ཨ་ཁུ་དང་མཉམ་དུ་རྟ་རྐུན་གྱི་ལས་ཡུན་རིང་བོར་བྱས། ཉིན་ཞིག་མོ་རང་ཕོ་གསར་ཞིག་དང་འཕྲད་པ་བརྒྱུད་བརྩེ་དུང་ཆགས་ཤིང་མཉམ་དུ་འཚོ་བ་རོལ། མ་གཞི་ཕོ་གསར་དེ་ག་རང་གི་ཕ་གསོད་མཁན་གྱི་ལག་དམར་གྱི་བུ་ཡིན་པ་ཤེས་རྗེས། མེ་མདས་བརྒྱབ་ནས་གསད་ཅིང་། དེ་མུར་མོ་རང་ལ་ཡང་མདེའུ་ཕོག་ཏེ་ཤི་ལམ་དུ་བརྫངས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་བརྗོད་ཡོད།  


31AD78AE-9436-4E69-AD65-A85B4DC8ED6F.jpg

j0ThKVPVXLX.jpg

937d2d63tb5eba45af690&690.jpg

937d2d63tb5eba405a3d6&690.jpg


གློག་བརྙན་འདིར་བལྟ་འདོད་ཚེ་སྦྲེལ་ཐག་འདི་མནན་པས་ཆོག  www.hikan5.com/bbffml/9817ea5e49f4bcb7-0-0.html


དཔྱད་མཆན་ཡོད།